Un nou an cu credinţă în Hristos

Mesaj din partea conducerii zonei


Elder Leimer
Vârstnicul Axel H. Leimer, Germania Autoritate a Zonei Cei Șaptezeci

Trăim într-o perioadă foarte tulbure. Ştirile zilnice şi încercările noastre personale ne pot face să ne pierdem curajul şi să ne lăsăm cuprinși de frică.1 Dar profeţii ne-au învăţat că credinţa alungă frica şi aduce o strălucire a speranţei.2 Scripturile definesc credinţa ca fiind încredere şi nădejde în Isus Hristos. Avem încredere că El este Fiul lui Dumnezeu şi că, prin ispăşire, El are puterea să ne salveze.

Credinţa în Domnul Isus Hristos este primul principiu al Evangheliei.3 Ea oferă putere:

să fim pe placul lui Dumnezeu;4

să primim ajutor şi îndrumare de la El;5

să primim răspuns la rugăciune şi ca adevărul să ni se manifeste;6

să ne schimbăm inimile;7

să ne pocăim şi să fim botezaţi;8

să primim iertare;9

să fim martori la miracole măreţe;10

să primim tărie;11

să fim vindecaţi;12

să fim salvaţi;13

să privim spre Dumnezeu şi să trăim;14

să punem mâna pe lucruri bune;15

să ajute părinţii să-şi înveţe copiii16 şi

să îndurăm până la sfârşit.17

Credinţa este o sursă de putere pozitivă minunată care ne poate ridica deasupra norilor de griji şi ne poate ajuta să fim perfecţi în Hristos.  Accesul la credinţă nu este limitat doar la cei care sunt deja puternici şi nici nu depinde de profesia sau poziţia socială. Ea este accesibilă tuturor acelora care aleg să-L urmeze pe Hristos şi să urmeze doctrina Sa simplă: să se pocăiască şi să fie botezaţi.18 Odată ce am ales să acceptăm acea Evanghelie şi să acţionăm conform acelei doctrine19, chiar şi cei mai slabi dintre noi sunt întăriţi.20 „Credinţa în Isus Hristos este un dar din cer pe care îl dobândim pe măsură ce alegem să îl exercităm, să îl căutăm şi să îl protejăm.”21 „Când alegem să-L urmăm pe Hristos în credinţă în loc să alegem, de teamă, alt drum, suntem binecuvântaţi cu o [consecinţă] care este în acord cu alegerea noastră.”22

Dacă alegeţi să vă reînnoiţi credinţa în acest nou an, puteţi urma nişte paşi simpli. În primul rând, ajungeţi să-L cunoaşteţi pe Salvator şi să-L iubiţi. Puteţi începe ascultând sau citind cuvântul Său.23 Luaţi hotărârea să nu lipsiţi de la adunările Bisericii sau să citiţi din scripturi, în special din Cartea lui Mormon. Citiţi Cartea lui Mormon cu intenţia de a-L cunoaşte mai bine pe Salvator. Puteţi sublinia orice lucru care face referire la însuşirile şi învăţăturile Sale. În al doilea rând, pe măsură ce credinţa dumneavoastră se dezvoltă, luaţi hotărârea să trăiţi conform învăţăturilor Sale. „Când avem credinţă în Hristos, noi acceptăm şi punem în practică ispăşirea şi învăţăturile Sale. Ne încredem în El şi în ceea ce spune El . . . Noi credem în Hristos şi credem că El vrea ca noi să ţinem toate poruncile Sale. Vrem să arătăm credinţa noastră prin supunere faţă de El.”24

Odată ce ajungem să-L cunoaştem, vom avea o dorinţă mai mare să ţinem poruncile Sale.25 Salvatorul ne-a învăţat simplu: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele”26. Această învăţătură este puternică şi simplă. Trebuie să ţinem poruncile nu din frică, ci motivaţi de dragoste. Domnul ne invită să ţinem poruncile Sale şi să preţuim legea Sa ca pe cele mai scumpe lucruri şi să le scriem pe tăbliţa inimii noastre.27 Prevăzând noul legământ din zilele din urmă, Domnul a spus: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu”28.

Pe măsură ce lumea continuă să se schimbe şi inimile oamenilor vor ceda, putem găsi tărie şi pace în credinţa în Isus Hristos. Hristos Se oferă să uşureze sarcina noastră.29 Fie ca noi, cei mai slabi dintre cei slabi, să profităm de acea sursă de tărie şi să avem parte de un nou an cu o credinţă şi încredere sporite în salvarea noastră.

1. D&L 88:89-91

2. 2 Nefi 31:20

3. Articolele de credinţă 1:4

4. Evrei 11:6

5. 1 Nefi 7:12; 1 Nefi 16:28; Moroni 7:26

6. D&L 10:47,52; Mosia 27:14; Moroni 10:4

7. Mosia 5:7

8. 2 Nefi 9:23

9. Enos 1:3-8

10. 2 Nefi 26:13; Eter 12:12; Moroni 7:27-29, 34-38

11. Alma 14:26; Eter 12:27-28, 37

12. 3 Nefi 17:8

13. Mosia 3:12; Efeseni 2:8; 2 Nefi 25:23

14. Helaman 8:15

15. Moroni 7:28

16. D&L 68:25

17. D&L 20:25,29

18. D&L 10:67

19. D&L 101:78

20. Eter 12:27; D&L 1:19; D&L 133:58

21. Credinţa nu este o întâmplare, ci o alegere Vârstnicul Neil L. Andersen din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Conferinţa Generală, octombrie 2015

22. Trăiţi în credinţă şi nu în teamă; Quentin L. Cook. Noiembrie 2007

23. Romani 10:17

24. Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru slujirea misionară [2004], p. 61-62).

25. 1 Ioan 2:3

26. Ioan 14:15; Ioan 15:10; D&L 46:9; D&L 124:87; Mosia 13:14, 

27. Proverbe 7:2-3

28. Ieremia 31:33

29. Matei 11:30